Kariéra

Quentas

Společnost Quaentas s.r.o.
je na základě registrace udělené Českou národní bankou čj: 2016/024568/CNB/570 vázaným zástupcem ve smyslu § 32a, zákona 256/2004 Sb.
o podnikání na kapitálovém trhu.

Společnost Quaentas s.r.o. je vázaným zástupcem zahraničního obchodníka s cennými papíry, společnosti Goldenburg Group Limited. a na území České republiky je oprávněna k následujícím činnostem:

Propagace investičních služeb, k jejichž poskytování na území České republiky je oprávněna společnosti Goldenburg Group Limited.

Zprostředkování uzavření klientské smlouvy a další smluvní dokumentace mezi společností Goldenburg Group Limited a klientem, a související administrativní a technická podpora (např. poskytování informací ohledně způsobu fungování obchodní platformy, poskytování kontaktních informací o společnosti Goldenburg Group Limited a další).

Poskytování investiční služby investiční poradenství týkající se investičních nástrojů.

Administrativní a technická podpora související s činnostmi uvedenými v bodě a) a b).

Společnost Quaentas s.r.o. není oprávněna přijímat nebo předávat pokyny klientů týkající se investičních nástrojů. Pokyny týkající se investičních nástrojů je možné zadávat pouze prostřednictvím obchodních platforem provozovaných společností Goldenburg Group Limited, tzn. že pokyny přijímá a provádí přímo společnost Goldenburg Group Limited.

Společnost Quaentas s.r.o také není oprávněna přijímat peněžní prostředky ani investiční nástroje klientů.

Společnosti při výkonu své činnosti podléhá dohledu České národní banky (
www.cnb.cz) se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 236053.

V souladu se zák.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má klient, který je spotřebitelem, právo na mimosoudní řešení případných sporů mezi klientem a společností, které jsou spotřebitelským sporem ve smyslu uvedeného zákona. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi klientem a společností je finanční arbitr ve smyslu zák.č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Bližší informace o finančním arbitrovi a řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra je možné získat na adrese sídla finančního arbitra, Legerova 1581/69, Praha 1, 110 00, tel.: 257042070,

e-mail: arbitr@finarbitr.cz Web: www.finarbitr.cz

Výpis z OR ČNB REGISTRACE

Kancelář Ostrava

Vratimovská 624/11
Ostrava 718 00

Kancelář Ostrava

Hlubinská 1378/36
Ostrava 702 00

Kancelář Brno

Kobližná 53/24
Brno 602 00

Kancelář Praha

Olbrachtova 2006/9
Praha 140 00

Kontaktujte nás

S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko a investice do těchto nástrojů může stejně vzrůst jako klesnout. Parametry investičních nástrojů se mohou v čase měnit neboli růst a klesat. Návratnost prostředků investovaných do investičních nástrojů není zaručena. Investoři do investičních nástrojů nesou riziko ztráty z takové investice. Jakékoli parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji v minulosti nemohou sloužit jako záruka dosažení budoucích parametrů těchto investičních nástrojů. Každý investor musí zvážit vhodnost investování v souvislosti s jeho přístupem k investičnímu riziku. Investování do investičních nástrojů nemusí být vhodné pro každého investora.

Společnost QUAENTAS s.r.o. neuzavírá obchody s kótovanými akciemi mimo regulovaný trh se sídlem v členském státě Evropské uniíe nebo mnohostranný obchodní systém se sídlem c členském státě Evropské unie ve smyslu ust. § 16c zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

Povinně uveřejňované informace